ADAT


Adatvédelmi tájékoztató
Az Éclipse Film Kft. (cím: 1025 Budapest, Szemlőhegy utca 23/B.) nagy hangsúlyt fektet személyes adatainak védelmére és arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak (beleértve az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR*), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit) maradéktalanul megfeleljen. Ez az adatvédelmi tájékoztató az Éclipse Film Kft. által szervezett 2020-as DunaDOCK Masterclass és Workshop során gyűjtött személyes adatok felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.

*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

1.     Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?
A DunaDOCK csapata – Ugrin Julianna, Groó Diana, Böjte Ágnes, Trencsényi Klára és Zurbó Zsófia - 2013 óta eddig hét alkalommal szervezett nemzetközi dokumentumfilmes szakmai programot Magyarországon az HBO és a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával. A programok főleg a szakmai közönséget célozzák, de a szélesebb nézőközönség számára is nyitottak. Teltházas programjaink lehetőséget nyújtanak a szakmának és az érdeklődő közönségnek is, hogy a legfrissebb dokumentumfilmes trendekkel ismerkedjenek.

2. Az adatkezelő elérhetősége
Éclipse Film Kft.
cím: 1022 Budapest, Bimbó út 10./A 
telefon: +362128636

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
név: Ugrin Julianna
cím: 1022 Budapest, Bimbó út 10./A
telefon: +362128636

4. Mi a személyes adatok kezelésének célja?

4.1. Kapcsolattartás és információ küldése az általunk szervezett eseményekről

Az adatkezelés célja, hogy e-mail útján értesítést küldjünk a regisztrált látogatóknak a jövőbeli, hasonló eseményeinkről.

4.2. Háttéranyagok és filmek megosztása a MasterClassok résztvevőivel.

4.3. Fénykép és videófelvétel készítése

A rendezvényen fénykép és videófelvétel készítésére is sor kerülhet.
A videófelvételt a DunaDOCK facebook oldalán történő közzétételéhez használjuk fel.
A fényképeket megjelentetjük az idei éves beszámolóban és a közösségi médiában. 
A jövőbeli workshopokról szóló esemény promotálásához felhasználjuk a fényképeket és videófelvételeket, és azokat közzétesszük a közösségi médiában.

A közösségi média alatt az alábbiakat értjük:

Közösségi médium
Adatkezelési tájékoztatója
Facebook
Instagram
-
Youtube
-

5. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
A személyes adatokat az Éclipse Film Kft. az érintettől gyűjti, ugyanakkor az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.
Az érintett a jelen Tájékoztató ismeretében az online regisztrációs űrlap, beleértve a hozzájárulásra vonatkozó négyezetek kitöltésével és elküldésével adja meg a hozzájárulását személyes adatai jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

A 16. életév alatti érintettek:
Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot a törvényes képviselőnek kell beküldenie.

A 16. életévét betöltött érintett:
Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását maga írhatja alá.

6. Milyen személyes adatait gyűjtjük?
A jelen Tájékoztató 4. pontjában meghatározott adatkezelési célból az Éclipse Film Kft. az érintettek alábbi személyes adatait kezelheti:
-       név
-       e-mail cím
-       foglalkozás
-       képmás (fénykép, videófelvétel)
-       hang (videófelvétel)
7. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?
Az adatok az Éclipse Film Kft. kezelése alatt maradnak. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha ezt jogszabály teszi kötelezővé.
8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
8.1. Kapcsolattartás és információ küldése az általunk szervezett eseményekről

A 4.1. pontban meghatározott adatkezelési cél tekintetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.
8.2. Fénykép és videófelvétel készítése
A 4.2. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonástól számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig kezeljük még személyes adatait - feltéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs – a technikai műveletek elvégzése érdekében.
 A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.
9. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Önnek jogában áll
·       kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést
·       kifogásolni az adatainak a kezelését
·       kérni az adatainak a helyesbítését
·       kérni az adatainak törlését
·       korlátozni a személyes adatainak a felhasználását
·       hozzájárulását bármikor visszavonni.
A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon az Éclipse Film Kft. adatvédelmi tisztviselőjének az office@eclipsefilm.hu címre.
Az Éclipse Film Kft. mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül.
Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

10. Személyes adatainak biztonsága
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem adjuk át más szervezeteknek.

Kelt: Budapest, 2020. november 5. 

Comments

Popular Posts

Image
Image